De ce este important să ai Duhul Sfânt

Importanţa primirii Duhului Sfânt în viaţa noastră o putem înţelege atunci când vom afla răspunsul la alte câteva întrebări cu privire la originea, identitatea şi lucrarea Duhului Sfânt. Iată pe scurt modul în care vom înţelege importanţa locuirii Duhului Sfânt în noi:

De unde vine Duhul Sfânt, cine L-a trimis şi de ce?

Cui a fost trimis?

Toţi creştinii din toate timpurile au avut Duhul Sfânt?

Cine este El?

Care sunt lucrările Lui? 

* De unde vine Duhul Sfânt, cine L-a trimis şi de ce?

1Cor.2.12 Şi noi n-am primit duhul lumii ci Duhul care vine de la Dumnezeu…

Ioan 14.16 Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac.

Ioan 16.7 Vă este de folos să Mă duc; căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

Domnul Isus consideră că Duhul Sfânt ne este de folos. De aceea a cerut Tatălui să ni-L trimită. Duhul Sfânt vine de la Dumnezeu, trimis de Dumnezeu Tatăl la dorinţa şi cererea Domnului Isus Hristos.

Luca 11.13 Dacă voi care sunteţi răi ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer.

Dacă darurile bune ale unor oameni răi le dorim, le apreciem, le primim cu drag şi le considerăm folositoare, cu atât mai mult, Duhul Sfânt, Care este darul lui Dumnezeu are o mare importantă pentru fiinţele noastre?!

* Cui a fost trimis?

Ioan 14. 15-17 Dacă Mă iubiţi veţi păzi poruncile Mele şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

Duhul Sfânt a fost trimis doar celor care iubesc pe Domnul Isus Hristos, pentru cei a căror dragoste este autentică, adică dovedită în ascultare de învăţăturile Domnului. Lumea nu are şi nici nu poate beneficia de părtăşia şi lucrarea Duhului Sfânt întrucât Îl urăşte pe Domnul Isus.

Ioan 7.7 …pe Mine Mă urăşte pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.

Lumea şi Biserica (cei ce iubesc pe Domnul Isus) sunt două entităţi diferite, cu valori şi destine diferite.

Fapte. 5.32 …Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.

* Toţi creştinii din toate timpurile au avut Duhul Sfânt?

Fapte 2.38-39 „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.

Aceste cuvinte sunt adresate de apostolul Petru tuturor celor prezenţi care în acel moment nu făceau parte dintre ucenicii Domnului. Apostolul Petru îi asigură că şi ei vor primi Duhul Sfânt şi nu doar atât, promisiunea aceasta are valabilitate şi în viitor pentru toţi oamenii care vor fi chemaţi de Dumnezeu la mântuire în generaţiile viitoare indiferent de distanţa în timp.

* Cine este El?

Potrivit Sfintelor Scripturi, creştinii au înţeles că Duhul Sfânt este de fapt o Persoană Divină din cadrul Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu deasupra, Domnul Isus este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu cu noi (Emanuel) iar Duhul Sfânt este Dumnezeu în noi. Atât Bisericile Ortodoxă şi Catolică cât şi cultele evanghelice, din fericire cad de acord asupra învăţăturii că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Din păcate cea mai mare parte a enoriaşilor acestor culte nu ştiu ce afirmă Biserica din care fac parte cu privire la acest subiect şi cu atât mai mult nu cunosc motivul pentru care Biserica lor afirmă ceea ce afirmă. Iată câteva din Scripturile prin care am înţeles importanţa divină a persoanei Duhului Sfânt: 

A. Numele prin care este identificat.

Romani 8.9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti ci duhovniceşti dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos nu este al Lui.

2Cor.3.18 Noi toţi privim cu faţa descoperită ca într-o oglindă slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. 

Ioan 14. 15-17 Dacă Mă iubiţi veţi păzi poruncile Mele şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

1 Ioan 5.6 …Duhul este Cel Ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este Adevărul.

-Ne amintim că Domnul Isus- Dumnezeu spunea „Sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Atât Domnul Isus cât şi Duhul Sfânt pretind că sunt adevărul. Lucrul acesta dovedeşte încă odată valabilitatea învăţăturii despre Sfânta Treime.

Romani 8.2 în adevăr, Legea Duhului de viaţă în Hristos m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii.

B. Atribute şi calităţi posedate doar de Dumnezeu.

Doar Dumnezeu este atotştiutor şi înţelept. Duhul este?

1Cor.2.10-11 Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu …nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu

Isaia 40.13 Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine S-a sfătuit El ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscut calea priceperii?

Doar Dumnezeu este etern, fără început şi fără sfârşit. Duhul este?

Evrei 9.14 …cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veşnic S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu… 

Doar Dumnezeu este atotputernic. Duhul este?

Luca 1.35-37 îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul Care se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

Matei 12.28 Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu

Pentru ca să poţi scoate afară demoni şi să slăbeşti astfel împărăţia satanei, după cum spunea Domnul Isus „trebuie legat mai întâi cel tare” (Matei 12.29), trebuie să fii mai tare decât diavolul. Asta ne face să înţelegem că Duhul Sfânt este mai puternic decât diavolul. Cine poate fi mai puternic decât diavolul? Poate altcineva în afara lui Dumnezeu să fie mai puternic?

Doar Dumnezeu este omniprezent. Duhul este?

Ps.139. 7-10 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo. Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine ci noaptea străluceşte ca ziua şi întunericul ca lumina.

C. Duhul Sfânt identificat ca Dumnezeu

Fapte.5.3-4 Petru i-a zis: Anania, pentru ce ţi-a umplut satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? …n-ai minţit pe oameni ci pe Dumnezeu.

Sunt două versete consecutive. Apostolul Petru se adresează aceleaşi persoane subliniind gravitatea faptei sale prin aceea că minciuna a avut drept ţintă o Persoană importantă: în prima instanţă „Duhul Sfânt” apoi „Dumnezeu.” Dacă ar fi fost vorba despre două persoane distincte ar fi putut spune a doua oară „şi pe Dumnezeu.” Contextul, gramatica şi bunul simţ ne face să înţelegem că era Una şi Aceeaşi Persoană Divină- Dumnezeu Duhul Sfânt.

1Cor. 3.16 Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? …6.19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt Care locuieşte în voi şi pe Care L-aţi primit de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri?

Afirmaţia că suntem „Templu al Duhului Sfânt” ar fi fost suficientă să comunice ideea divinităţii Duhului Sfânt deoarece, într-un Templu nu poate locui altcineva decât o divinitate. Totuşi, afirmaţiile apostolului Pavel făcute în cadrul aceleeaşi epistole, analizate împreună subliniază şi mai clar că Duhul Sfânt este Dumnezeu.

D. Altul de acelaşi fel cu Domnul Isus

Ioan 14.16 Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac.

Domnul Isus vorbeşte ucenicilor de o altă Persoană care va veni să ţină locul, să Îl înlocuiască pe Sine în viaţa lor. Încurajarea Domnului Isus o vedem în cuvintele: „Alt Mângâietor.”- nu doar în faptul că Cel Ce va veni este şi El un Mângâietor dar, mai mult de atât ne comunică cuvântul „alt.” Limba greacă este o limbă bogată şi foarte exectă. Lucrul acesta ne ajută enorm să înţelegem intenţia autorului. Cuvântul tredus la noi cu „alt” este grecescul „allon” şi nu „heteron.” Ambele cuvinte se pot traduce cu „alt” numai că primul înseamnă „altul de acelaşi fel” iar al doilea „altul, diferit.”

Spre exemplu: mergem la cofetărie, servim o prăjitură şi apoi venim încă o dată la vitrină şi spunem vânzătoarei „Mai daţi-mi vă rog o (altă) prăjitură!” În vitrină fiind şi alte prăjituri, cu siguranţă vânzătoarea va fi nedumerită şi va întreba: alta de acelaşi fel (adică v-a plăcut prima) sau alta diferită?

Când Domnul Isus afirmă despre Duhul Sfânt că este un „alt Mângâietor”- spune de fapt că este un Mângâietor de acelaşi fel cu Sine, de aceeaşi calitate implicit de aceeaşi natură. Duhul Sfânt nu este inferior Domnului Isus iar superior nu poate fi întrucât nimeni nu este mai presus de Dumnezeu.

E. Duhul Sfânt este prezentat alături de Domnul Isus şi de Tatăl.

Geneza 1.2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

Matei 28.19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. –spune Însuşi Domnul Isus.

2Corinteni 13.14 Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin!- spune apostolul Pavel

Matei 3.16 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă şi în clipa aceea cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.

Asocirea celor trei Persoane în contextele prezentate anterior cu singuranţă nu este întâmplătoare şi mai mult de atât subliniază aspecte comune (natură, calitate) care permit asocierea lor. Cu siguranţă că o natură diferită diferită sau o calitate inferioară a Duhului Sfânt nu I-ar fi permis să ocupe aşa poziţie onorabilă.

F. Rolul Său în întruparea Domnului Isus

Matei 1.18 Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.

Dacă Iosif n-a avut nici un aport în naşterea Mântuitorului- Dumnezeu Întrupat iar Maria a fost doar purtătoare a Lui, atunci, însărcinarea de la Duhul Sfânt nu poate fi altceva decât încă o dovadă a divinităţii Duhului Sfânt; doar aşa se justifică divinitatea Domnului Isus.

Luca 1. 34-35 Maria a zis îngerului: Cum se va face lucrul acesta fiindcă eu nu ştiu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul Care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

G. Hula împotriva Duhului Sfânt

Matei 12.31-32 (Vorbeşte Domnul Isus) De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

Izolat, acest verset nu constituie o dovadă a divinităţii Duhului Sfânt insă privit în contextul dovezilor prezentate anterior evidenţiază cel puţin unicitatea şi importanţa Persoanei Duhului Sfânt în iconomia lui Dumnezeu.

Concluzia: De ce este important să avem Duhul Sfânt în noi? Pentru că El este Însuşi Dumnezeu. Având Duhul Sfânt în noi, avem în noi pe Însuşi Dumnezeu.  Este important? „Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău” (2Impăraţi 2.9)–spunea Elisei profetului Ilie cu ocazia înălţării la cer a acestuia. Cu ocazia înălţării Sale la cer, Domnului Isus spunea ucenicilor „veţi primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi…” (Fapte.1.8).

* Care este lucrarea Lui?

A. Lucrarea în trecut în Vechiul Testament

Duhul Sfânt are rol activ la crearea universului şi a omului.

Geneza 1.2 Pământul era pustiu şi gol… Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

Geneza 1.26 Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră…

Iov 33.4 Duhul lui Dumnezeu m-a făcut şi suflarea Celui Preaînalt îmi dă viaţă.

Duhul Sfânt conferă anumitor oameni abilităţi speciale.

-economie. Geneza 41.38 Faraon a zis slujitorilor săi: Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?

-artă şi construcţii. Exod 31.2-4 Domnul … am ales pe Beţaleel …l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări; i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi în aramă, să sape în pietre şi să lege, să lucreze în lemn şi să facă tot felul de lucrări.

-curaj pentru luptă. Judecători 6.34 Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. (un om care mai înainte era un fricos.)

-descoperitor de taine. Daniel 5.11-14 …un om care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi… s-au găsit la el lumini, pricepere şi o înţelepciune dumnezeiască …s-a găsit la Daniel …un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tâlcuiască visele, să lămurească întrbările grele şi să dezlege lucrurile încâlcite.

-descoperirea viitorului Numeri 24.3, 14 Balaam a ridicat ochii şi a văzut pe Israel tăbărât în corturi după seminţiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el… vino şi-ţi voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile care vor urma.

-descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. 2Petru 1.21 nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. Fapte 1.16-20 trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt prin gura părintelui nostru David…

Ce-ar fi fost poporul lui Dumnezeu în trecut fără prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt?

B. În viaţa Domnului Isus

-conceperea în pântecul Mariei.

Luca 1. 34-35 Maria a zis îngerului: Cum se va face lucrul acesta fiindcă eu nu ştiu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul Care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

Matei 1.18 Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.

-botezul

Matei 3.16 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă şi în clipa aceea cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.

-Lucrarea

Luca 4.1 Isus plin de Duhul Sfânt S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie…

De subliniat aici faptul că Domnul Isus- Dumnezeu Întrupat, Se lasă călăuzit de Duhul Sfânt. S-ar fi întâmplat lucrul acesta dacă Duhul Sfânt n-ar fi fost Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu?

Luca 4.16-21 A venit în Nazaret… a intrat în sinagogă… S-a sculat să citească …”Duhul Domnul este peste Mine…” astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.

Matei 12.28 Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu

Luca 10.17 În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt…

Dacă Duhul Sfânt a avut un aşa rol determinant în viaţa şi lucrarea Domnului Isus, cu cât mai mult ne-ar fi nouă de folos care suntem slabi şi neputincioşi în ce priveşte trăirea unei vieţi după Voia lui Dumnezeu. 

C. Inspiraţia şi alcătuirea Scripturilor.

2Timotei 3.16-17 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte…

2Petru 1.21 nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt

D. În viaţa credinciosului

În viaţa credinciosului, importanţa Duhului Sfânt o vedem în cel puţin două moduri: prin garanţiile şi certitudinile pe care le aduce credinciosului locuirea Sa, iar în al doilea rând prin lucrările vitale pe care numai El le face în şi prin viaţa credinciosului.

Garanţii şi certitudini ale locuirii Duhului Sfânt în noi

Cu privire la aceste lucruri, apostolul Pavel ne pune la dispoziţie un mai multe pasaje dintre care selectăm pe cele mai relevante:

Rom. 8 .8-11 …cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă, nu mai sunteţi pământeşti ci duhovniceşti dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi …duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui Ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel Ce a înviat pe Hristos Isus dintre morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuieşte în voi… 14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Şi voi n-aţi primit un duh de robie ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!” adică „Tată!” 16 Însuşi Duhul adevereşte împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu . 17 Şi dacă suntem copii, suntem şi moştenitori- moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos…

-că suntem fii ai lui Dumnezeu Rom.8.14, 16

-că suntem oameni duhovniceşti Rom. 8.9

-că suntem plăcuţi lui Dumnezeu Rom.8.8-9

-că duhul nostru este viu, avem viaţa veşnică Rom.8.10

-că trupul nostru va invia Rom.8.11

-îndrăzneală în relaţia cu Dumnezeu Tatăl Rom.8.15

-moştenitori ai Împărăţiei lui Dumnezeu Rom.8.16-17

Lucrări pe care Duhul le face în noi şi pentru noi

În timp ce enumerăm toate aceste lucrări pe care Duhul Sfânt le face în şi prin viaţa credinciosului, pentru a conştientiza importanţa locuirii Duhului Sfânt în noi, este bine să ne gândim ce am fi noi dacă n-am avea parte de aceste lucrări.

Doar Duhul Sfânt ne poate convinge de păcat. Fără El nu există pocăinţă.

Ioan 16.8 când va veni El va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul…

Doar Duhul Sfânt poate da naşterea din nou şi poate produce în noi regenerarea, viaţa din Dumnezeu.

Ioan 3. 5-6 Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duh este duh….v.8 tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.

Doar Duhul Sfânt ne alipeşte trupului Bisericii şi pune în noi simţământul apartenenţei la familia Domnului.

1Cor. 12.13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup… toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh

Doar Duhul Sfânt este pecetea şi garanţia mântuirii noastre.

Efes.4.30 Să întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care aţi fost pecetluiţi pentur ziua răscumpărării

Fără Duhul Sfânt nu putem câştiga noi terenuri spirituale, nu ne putem sfinţi fără puterea şi lucrarea Sa.

Rom.8.13 …prin Duhul faceţi să moară faptele trupului

Duhul Sfânt este Cel Care prin îndemnurile Sale ne poate călăuzi viaţa în voia lui Dumnezeu.

Rom.8.5-6, 14 …cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

Duhul Sfânt este Cel Care ni-L descoperă pe Domnul Isus, ne dă dragoste pentru El şi dorinţa de a împlini voia Lui. Doar El ne aminteşte de învăţăturile Domnului şi ne dă harul să ne focalizăm trăirea pentru gloria Domnului.

Ioan 16.13-14 Când va veni Mângâietorul, Duhul Aadevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul căci El nu va vorbi de la El… El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.

Duhul Sfânt ne dă înţelepciune să pricepem şi să vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu.

1Cor.2.9-13 „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său… şi noi n-am primit duhul lumii ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele …cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt…

Duhul Sfânt ne ajută în rugăciune şi mijloceşte pentru noi după Voia lui Dumnezeu.

Rom.8.26-27 Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel Ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt ne dă putere de a-L mărturisi pe Domnul şi de a face lucrări mari pentru Gloria Lui.

Ioan 14.12 Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele şi mai mari decât acestea pentru că Eu Mă duc la Tatăl …16.7 Vă este de folos să Mă duc căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

Pasajul acesta nu vrea să spună că Domnul Isus nu putea face mai mult sau că noi suntem mai speciali decât El. Cred că aici se referă la faptul că în faza aceea a răspândirii Împărăţiei lui Dumnezeu printre oameni, lucrările Domnului Isus au fost limitate ca impact, nu au atins aşa mari mulţimi de oameni cum aveam să experimentăm noi în zilele noastre- evanghelizări pe stadioane cu zeci de mii de oameni (Billy Graham) sau treziri spirituale la nivel regional sau chiar naţional (Scoţia, Ţara Galilor).

Fapte 1.8 voi veţi primi o putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului.

Duhul Sfânt ne întăreşte în prigoniri şi ne dă înţelepciune în faţa prigonitorilor.

Luca 12.12 Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea stăpânirilor să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi, pentru că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.

Fapte.20.23 Numai Duhul Sfânt mă înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.

Duhul Sfânt orchestrează slujirea în trupul Bisericii oferind daruri după voia Sa tuturor credincioşilor.

1Cor.12.4-11 Sunt felurite daruri dar este acelaşi Duh… fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora… datorită aceluiaşi Duh, …prin acelaşi Duh. … Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh Care dă fiecăruia după cum voieşte.

Duhul Sfânt coordonează lucrarea de misiune a Bisericii.

Fapte.16. 6-7 Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut pe lângă ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.

Duhul Sfânt hotărăşte slujitorii Bisericii, El îi alege şi El îi trimite în slujire.

Fapte.8.29 Duhul a zis lui Filip: Du-te şi ajunge carul acesta …39 Duhul a răpit pe Filip…

Fapte.13.2, 4 Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barbaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat”…Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt s-au coborât la Seleucia…

Duhul Sfânt dă putere şi îndrăzneală celor ce mărturisesc pe Domnul Isus.

Fapte.4.8 Atunci Petru plin de Duhul Sfânt le-a zis: Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel…13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.

Creşterea Bisericii lui Hristos este posibilă doar prin lucrarea Duhului Sfânt.

Fapte.9.31 Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galileea şi Samaria; se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului şi cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulţea.

* Ce pierd dacă nu primesc Duhul Sfânt?

Dacă ne amintim că Duhul Sfânt este Dumnezeu, ar fi suficient să spunem că pierdem totul: orice binecuvântare duhovnicească pentru acum şi eternitate, orice binecuvântare pe care un om ar putea s-o primească prin statutul de copil al lui Dumnezeu.

Fără Duhul Sfânt nici un om nu poate beneficia de izvorul de binecuvântări ce se revarsă prin Domnul Isus în urma lucrării Sale răscumpărătoare. Duhul Sfânt este Acela Care aplică, personalizează şi face efectivă lucrarea Domnului Isus Hristos pentru viaţa noastră a fiecăruia.

De asemenea, fără Duhul Sfânt nu există creştere numerică a comunităţii de credincioşi, nici creştere spirituală, nici pace şi armonie, nu există Biserică. Ceea ce face ca Biserica să fie biserică este locuirea şi lucrarea Duhului Sfânt.

Concluzie:

Este important deci să fim locuiţi şi călăuziţi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El a fost trimis de Tatăl, la rugămintea Fiului pentru toţi cei care iubesc şi ascultă de Domnul. Divinitatea, lucrările Sale în trecut în creaţie, în poporul Evreu precum şi în viaţa credinciosului şi a Bisericii, dovedesc cu prisosimţă importanţa vitală şi fundamantală a Persoanei Duhului Sfânt pentru credincios şi pentru Biserică.

Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?”- (Fapte 19.2)- întreba apostolul Pavel. Tu ai primit Duhul Sfânt?

Advertisements
This entry was posted in Catehism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s