Cele mai de preţ comori

Domnul Isus a spus: „ce i-ar folosi unui om să câştige toată lumea dacă şi-ar pierde sufletul?!!” Da, chiar aşa… ce ţi-ar folosi? Iată că nici măcar lumea întreagă (dac-ai putea s-o câştigi) nu se compară cu valoarea sufletului tău. Adevăratele valori nu sunt acelea ce pot fi câştigate sau pe care lumea ţi le oferă ci acelea pe care le-ai primit de la Dumnezeu şi trebuie doar să le păstrezi… sau să le recuperezi. Să ai păcatele iertate, să ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să fii copil al lui Dumnezeu şi să ai certitudinea că, în orice clipă ai muri, vei ajunge în Rai- acestea sunt cele mai importante patru lucruri de care ar trebui să fii sigur. A avea conştiinţa eliberată de vinovăţia păcatului, a trăi cu prezenţa şi sub călăuzirea lui Dumnezeu, a avea identiatea de copil al lui Dumnezeu şi a trăi în lumina unei eternităţi binecuvântate în Rai- toate acestea aduc o schimbare radicală în bine a vieţii de acum.eventsstyle_com_16018

Scopul acestui mesaj nu este să dovedească faptul că aceste lucruri sunt importante şi nici cum să intri în posesia lor. Doresc doar să demonstrez că toate aceste patru realităţi spirituale nu doar că sunt accesibile omului chiar acum în timpul vieţii, ele sunt chiar vitale şi sunt dorinţa lui Dumnezeu pentru mine şi pentru tine.

Putem noi astăzi să avem păcatele iertate?

În primul rând, Biblia ne spune că Dumnezeu vrea să ne dea iertarea. Dumnezeu ne invită să ne confruntăm cu El şi în ciuda faptului că suntem greşiţi, El ne promite că lucrurile vor fi îndreptate în relaţia cu Sine.

Isaia 1. 16, 18 Spălaţi-vă şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!… Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.

Isaia 55.7 Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul Care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.

În al doilea rând, Biblia mai spune că Domnul Isus prin moartea Sa a împlinit pentru noi toate condiţiile ca noi să putem primi iertarea. El a suferit şi a plătit vina păcatului nostru. Profetul Isaia ne face să înţelegem că El nu a murit pentru păcatele Sale, ci pentru ale noastre; El era desăvârşit, fără păcat şi prin moartea Sa ne-a adus vindecare de boala păcatului (Isaia 53.5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.) Ioan Botezătorul Îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind „Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii” (Ioan 1.29) şi chiar de la naşterea Sa, îngerul a spus lui Iosif despre Maria că va naşte un copil al cărui scop şi misiune va fi iertarea păcatelor: „Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele lui” (Matei 1.21). Şi-a împlinit Domnul Isus menirea?

În al treilea rând, Biblia ne arată că încă din timpul vieţii Domnului Isus, oamenii începuseră să primească iertarea de păcate. Despre o femeie păcătoasă Domnul Isus a spus „…păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate” şi apoi îi spune direct femeii: „Iertate îţi sunt păcatele!”(Luca 7.47-48) Într-o altă situaţie, când un slăbănog a fost adus la Sine, Domnul Isus demonstrează că iertarea păcatelor este reală şi nu sunt doar vorbe goale:  „Când le-a văzut Isus credinţa a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!” Unii din cărturarii care erau de faţă se gândeau în inimile lor: „Cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu?” 10-11 Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Ţie îţi poruncesc”- a zis El slăbănogului, ”scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă!”(Marcu 2-5-7) În rugăciunea „Tatăl nostru” Domnul Isus ne învaţă „şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri…”, pe cruce este auzit spunând „Tată iartă-i căci nu ştiu ce fac!”(Luca 23-34) şi chiar unul dintre tâlhari primeşte iertarea şi este asigurat „astăzi vei fi cu Mine în Rai!” (Luca 23.43)

Nu se termină totul aici, Biblia ne arată apoi că şi după înâlţarea Domnului Isus, mesajul iertării de păcate continuă devenind realitate şi certitudine în viaţa credincioşilor. La Rusalii, apostolul Petru spune oamenilor „fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre” (Fapte 2.38-39). Apostolului Pavel i se trasează clar misiunea: „Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (Fapte.26. 17-18) iar în învăţătura Bisericii de două mii de ani găsim scris: „iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4.32) şi promisiunea „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” (1Ioan 1.9)

Mesajul este simplu şi clar: Dumnezeu vrea să-ţi dea iertarea, tot ce ţine de El a fost deja făcut, creştinii adevăraţi dintotdeauna s-au bucurat şi se bucură de iertare. Ce poţi spune despre tine?

Putem noi să primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu?

Biblia ne spune că Duhul Sfânt a fost trimis de Dumnezeu pentru toţi aceia care iubesc pe Domnul Isus şi doresc să asculte de El. Lucrul acesta nu este valabil doar pentru ucenici Domnului, ci pentru orice creştin. Creştin adevărat este doar acela care are Duhul Sfânt:

Ioan 14. 15-17 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

Ioan 7.39 ..(Domnul Isus) spunea lucrurile acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El.

Fapte. 5.32 …Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.

Fapte 2.38-39 „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.

Mai mult de atât, apostolul Pavel avertizează că doar prezenţa Duhului Sfânt în noi ne face oameni duhovniceşti, doar aşa putem fi plăcuţi lui Dumnezeu şi avem garanţia că aparţinem lui Dumnezeu:

Rom. 8 .8-11 …cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă, nu mai sunteţi pământeşti ci duhovniceşti dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi …duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui Ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel Ce a înviat pe Hristos Isus dintre morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuieşte în voi… 14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Şi voi n-aţi primit un duh de robie ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!” adică „Tată!” 16 Însuşi Duhul adevereşte împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu . 17 Şi dacă suntem copii, suntem şi moştenitori- moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos…-

Iată deci că prezenţa Duhului Sfânt nu a fost oferită doar ucenicilor ci oricărui om care crede în Domnul Isus. Tu ai primit Duhul Sfânt?

Putem noi să devenim copii ai lui Dumnezeu?

Biblia spune că asta este dorinţa lui Dumnezeu şi chiar scopul pentru care Domnul Isus a venit la noi: „A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunului om ci din Dumnezeu.” (Ioan 1.11-13) Apostolul Pavel adresându-se credincioşilor din Roma, întăreşte aceeaşi idee atunci când spune: „toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu… voi aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm „Ava”- Tată! Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi dacă suntem copii suntem şi moştenitori…”(Rom.8.14-17)

Este adevărat că această realitate spirituală nu poate fi recunoscută de oamenii fireşti; ea însă există. De aceea şi apostolul Ioan spune: „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu…”(1Ioan 3.1-2). Pe de altă parte, dacă n-am fi copii ai lui Dumnezeu, cum am putea să ne mai rugăm: „Tatăl nostru care eşti în ceruri…”?!! Tu deci, eşti copil al lui Dumnezeu?

Putem noi să ştim sigur că vom ajunge în Rai?

Vorbind despre trecerea lui din viaţa aceasta, apostolul Pavel considera moartea ca pe o mutare mult dorită de a fi împreună cu Domnul Isus. De aceea el spunea: „pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.” (Fil.1.21) Într-una din scrisorile adresate ucenicului său Timotei, apostolul Pavel lasă în mod evident să se vadă aceeaşi încredere că moartea nu-i aduce surprize neplăcute; el ştia ce îl aşteaptă şi era sigur că va avea parte de binecuvântare şi nu de iad. El scrie lui Timotei: „…clipa plecării mele este aproape… de acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2Tim. 4.6-8) Martirul Ştefan, când era lovit cu pietre, spunea: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu…” (Fapte.7.56)

Ce minunat să ştii şi să ai încredinţarea că atunci când vei muri, când pleci din lumea aceasta ţi se deschid cerurile şi nu iadul. Domnul Isus a spus celor ce-L iubesc: „Mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14.2-3) şi chiar tâlharului de pe cruce i-a spus: „astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23.43)

Ai tu păcatele iertate? Eşti copil al lui Dumnezeu? Ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Eşti sigur că după moarte ajungi în Rai?- la aceste întrebări, majoritatea răspund: „Nu ştiu, Dumnezeu ştie”…de parcă lui Dumnezeu I-ar fi de folos să ştie şi nu nouă. Alţii spun „vom vedea!”. Când, atunci când nu se mai poate face nimic? Pentru evenimente mai puţin importante ne asigurăm că suntem pregătiţi cu mult înainte şi pentru ziua Judecăţii, putem sta nepregătiţi şi liniştiţi?!!! Câtă inconştienţă!

Nu contează ce etichetă religioasă ai şi nici de ce cult aparţii. Ceea ce contează este dacă religia sau credinţa ta ţi-au adus aceste certitudini: iertarea de păcate, Duhul Sfânt, adopţia în familia lui Dumnezeu şi garanţia că ajungi în Rai. Deşi sunt patru binecuvântări spirituale, ele descriu aceeaşi realitate: viaţa creştină normală aşa cum o prezintă Biblia. Orice creştin se bucură de toate aceste patru binecuvântări spirituale laolaltă. Tu eşti creştin?

Advertisements
This entry was posted in Catehism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s